صفحه اول | تماس با سوریاس | راهنمای خرید نقدی | راهنمای خرید پستی | محصولات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه اول > اطلاعات تولیدکنندگان بخش صنایع غذایی و آشامیدنی

 

 

 

اطلاعات این مجموعه شامل نام واحد، نوع محصول تولیدی، ظرفیت تولید سالیانه، آدرس و شماره تلفن کارخانه و تاریخ جواز بهره برداری بانضمام جدول جداگانه شامل 3100 شماره موبایل استخراج شده از بانک اطلاعات مذکور میباشد

تعداد رکورد: 11600 واحد فعال و 2500 واحد غیرفعال

 

لیست زیربخش های موجود در اطلاعات صنایع غذایی و آشامیدنی

اطلاعات واحدهای کشتارگاه انواع دامها
اطلاعات واحدهای کشتارگاه ازنوع گاوي
اطلاعات واحدهای کشتارگاه ازنوع گوسفندي
اطلاعات واحدهای کشتارگاه صنعتي طيور
اطلاعات واحدهای کشتارگاه مرغ
اطلاعات واحدهای مرغ بي خس
اطلاعات واحدهای قطعه بندي مرغ
اطلاعات واحدهای انجمادوبسته بندي انواع گوشت
اطلاعات واحدهای انجمادوبسته بندي مرغ
اطلاعات واحدهای بسته بندي گوشت ومرغ
اطلاعات واحدهای بسته بندي گوشت قرمز
اطلاعات واحدهای بسته بندي گوشت ماکيان
اطلاعات واحدهای خميرمرغ
اطلاعات واحدهای احشاءواعضاءخوراکي حيوانات
اطلاعات واحدهای احشاء خوراکي حيوانات ازنوع گوسفندي
اطلاعات واحدهای احشاءخوراکي حيوانات ازنوع گاوي
اطلاعات واحدهای کله وپاچه پاک شده اماده ازنوع گاوياگوسفند
اطلاعات واحدهای روده طبیعی بزوگوسفند اورژینال [تمیزشده وچربی گیرشده]
اطلاعات واحدهای روده طبیعی بز وگوسفندسورت شده طبقه بندی وبسته بندی شده
اطلاعات واحدهای روده طبیعی گاوی سورت شده طبقه بندی و بسته بندی شده
اطلاعات واحدهای احشاءخوراکي طيور
اطلاعات واحدهای بسته بندي پاي مرغ
اطلاعات واحدهای حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتي بصورت سوسيس وکالباس
اطلاعات واحدهای سوسیس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
اطلاعات واحدهای کالباس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
اطلاعات واحدهای گوشت عمل آوري شده
اطلاعات واحدهای سوسيس وکالباس ازگوشت گاوياگوساله
اطلاعات واحدهای سوسيس ازگوشت گاو
اطلاعات واحدهای کالباس ازگوشت گاو
اطلاعات واحدهای سوسيس وکالباس ازگوشت مرغ
اطلاعات واحدهای سوسيس ازگوشت مرغ
اطلاعات واحدهای کالباس ازگوشت مرغ
اطلاعات واحدهای حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتي بصورت انواع کنسرو
اطلاعات واحدهای کنسروگوشت قرمز
اطلاعات واحدهای کنسروگوشت مرغ
اطلاعات واحدهای پودرگوشت { خوراکی }
اطلاعات واحدهای محصولات گوشتی اماده ونیمه اماده { برای غذای انسان }
اطلاعات واحدهای کباب لقمه
اطلاعات واحدهای همبرگر
اطلاعات واحدهای بيفتک
اطلاعات واحدهای کتلت گوشتي
اطلاعات واحدهای سمبوسه
اطلاعات واحدهای پيتزا
اطلاعات واحدهای استيک
اطلاعات واحدهای مرغ برگر
اطلاعات واحدهای پنيربرگر
اطلاعات واحدهای سايرانواع برگر
اطلاعات واحدهای سایرغذاهای آماده ونیمه آماده ازگوشت قرمز چرخ شده { به جز برگر}
اطلاعات واحدهای پودرغيرخوراکي ازگوشت وضايعات کشتارگاهي
اطلاعات واحدهای پودرگوشت { غیرخوراکی برای انسان }
اطلاعات واحدهای پودرخون
اطلاعات واحدهای پودرچربي صنعتي
اطلاعات واحدهای پودراستخوان
اطلاعات واحدهای اب کردن وتصفيه چربي حيواني وتوليد روغن وپيه صنعتي
اطلاعات واحدهای روغن صنعتي ازضايعات دامي
اطلاعات واحدهای روغن صنعتی { غیرخوراکی }
اطلاعات واحدهای پوست خام انواع دام
اطلاعات واحدهای احشاء { انواع دام }
اطلاعات واحدهای روکش طبيعي سوسيس وکالباس
اطلاعات واحدهای استخوان ودندان ‍‍{‍ انواع دام }
اطلاعات واحدهای پرمرغ اماده شده
اطلاعات واحدهای حفاظت ازفسادابزيان ومحصولات حاصل ازانهابصورت کنسرو
اطلاعات واحدهای کنسروماهي ساردين
اطلاعات واحدهای کنسروماهي کيلکا
اطلاعات واحدهای کنسروماهي تون
اطلاعات واحدهای کنسرو قيله ماهي
اطلاعات واحدهای انواع کنسروخاويار
اطلاعات واحدهای کنسروبدل خاويار
اطلاعات واحدهای کنسروسايرابزيان
اطلاعات واحدهای کنسروميگو
اطلاعات واحدهای کنسروخرچنگ
اطلاعات واحدهای حفاظت ازفسادابزيان ومحصولات حاصل ازانهابصورت سوسيس وکالباس
اطلاعات واحدهای پودرماهی { خوراکی }
اطلاعات واحدهای عمل اوري وانجماد بسته بندي ابزيان ومحصولات حاصل ازانها
اطلاعات واحدهای عمل اوري وبسته بندي ماهي
اطلاعات واحدهای بسته بندي ماهي درخلاء
اطلاعات واحدهای انجمادوبسته بندي ماهي وميگو
اطلاعات واحدهای عمل اوري وبسته بندي ميگو
اطلاعات واحدهای عمل اوري وبسته بندي خرچنگ
اطلاعات واحدهای عمل اوري وبسته بندي ماهيان غيرماکول
اطلاعات واحدهای فيله ماهي وسايرانواع گوشت ماهي
اطلاعات واحدهای خوراک ازابزيان براي تغذيه انسان
اطلاعات واحدهای ماهي برگر
اطلاعات واحدهای فيش فينگر
اطلاعات واحدهای فيش بال
اطلاعات واحدهای خمير ماهي
اطلاعات واحدهای ماهي سوخاري
اطلاعات واحدهای چيپس وسوخاري ميگو
اطلاعات واحدهای چيپس ميگو
اطلاعات واحدهای سوخاري ميگو
اطلاعات واحدهای پودرازابزیان وضایعات ابزیان { غیرخوراکی }
اطلاعات واحدهای پودرازضايعات ماهي
اطلاعات واحدهای پودرماهی { غیرخوراکی }
اطلاعات واحدهای پودر صدف
اطلاعات واحدهای حفاظت ازفسادميوه جات وسبزيجات بروش انجمادوخشک کردن
اطلاعات واحدهای ميوه جات منجمد بسته بندي شده
اطلاعات واحدهای سبزيجات منجمد بسته بندي شده
اطلاعات واحدهای پره منجمد مرکبات
اطلاعات واحدهای برچه منجمد مرکبات
اطلاعات واحدهای میوه فرآوری شده یخی
اطلاعات واحدهای فراوري وبسته بندي ميوه وسبزيجات وسيفيجات خشک
اطلاعات واحدهای ميوه جات خشک
اطلاعات واحدهای برگه ميوه جات
اطلاعات واحدهای سبزيجات خشک
اطلاعات واحدهای پيازخشک شده
اطلاعات واحدهای فراوري وبسته بندي زرشک
اطلاعات واحدهای فراوري وبسته بندي ليموعماني
اطلاعات واحدهای قارچ خشک
اطلاعات واحدهای لواشک بهداشتي
اطلاعات واحدهای تمبرهندي ومشابه
اطلاعات واحدهای میوه خشک باروکش شکلات
اطلاعات واحدهای فراوري وبسته بندي ميوه وسبزيجات خشک
اطلاعات واحدهای بسته بندي ميوه درگاز
اطلاعات واحدهای سبزیجات تازه خردوبسته بندی شده
اطلاعات واحدهای حفاظت ازفساد ميوه جات وسبزيجات بروش شوريجات وترشيجات
اطلاعات واحدهای زيتون شور
اطلاعات واحدهای خيار شور
اطلاعات واحدهای زيتون پرورده
اطلاعات واحدهای زيتون دلمه
اطلاعات واحدهای ذرت پرورده شده
اطلاعات واحدهای ترشيجات
اطلاعات واحدهای ترشي سير
اطلاعات واحدهای بسته بندي شوروترشي
اطلاعات واحدهای انواع مربا
اطلاعات واحدهای انواع مربای میوه
اطلاعات واحدهای مرباي آلبالو
اطلاعات واحدهای مرباي به
اطلاعات واحدهای مرباي هويج
اطلاعات واحدهای مرباي بالنگ
اطلاعات واحدهای مرباي زرشک
اطلاعات واحدهای حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بصورت { اسلایس وچیپس و...}
اطلاعات واحدهای اسلايس ميوه
اطلاعات واحدهای اسلايس سبزيجات
اطلاعات واحدهای اسلايس سير
اطلاعات واحدهای اسلايس موسير
اطلاعات واحدهای اسلايس پياز
اطلاعات واحدهای چيپس ميوه وسبزيجات
اطلاعات واحدهای چيپس ميوه
اطلاعات واحدهای پوره مخلوط از انواع میوه ها-سبزیجات وگوشت ها
اطلاعات واحدهای خميرميوه
اطلاعات واحدهای خميربادام زميني
اطلاعات واحدهای خميرخرما
اطلاعات واحدهای پوره مخلوط میوه وسبزیجات
اطلاعات واحدهای پوره ميوه
اطلاعات واحدهای پوره سبزيجات
اطلاعات واحدهای فراوري وبسته بندي ژله ومارمالاد وپودرژلاتين
اطلاعات واحدهای ژله ميوه
اطلاعات واحدهای مارمالاد
اطلاعات واحدهای بسته بندی پودرژلاتین وژله
اطلاعات واحدهای سبزيجات سرخ کرده درروغن
اطلاعات واحدهای سيرداغ
اطلاعات واحدهای تولید و بسته بندی ییازسرخ شده
اطلاعات واحدهای خلال هويج سرخ شده
اطلاعات واحدهای سیفیجات سرخ شده
اطلاعات واحدهای خلال ميوه
اطلاعات واحدهای حفاظت ازفسادميوه جات وسبزيجات بروش کمپوت ميوه جات
اطلاعات واحدهای کمپوت سيب
اطلاعات واحدهای کمپوت گلابي
اطلاعات واحدهای کمپوت هلو
اطلاعات واحدهای کمپوت زردالو
اطلاعات واحدهای دایس میوه { تکه میوه }
اطلاعات واحدهای حفاظت ازفسادميوه جات وسبزيجات بروش کنسروسازي غيرگوشتي
اطلاعات واحدهای کنسروغيرگوشتي حبوبات
اطلاعات واحدهای کنسرونخودسبز
اطلاعات واحدهای کنسرولوبياسبز
اطلاعات واحدهای کنسرولوبياچيتي
اطلاعات واحدهای انواع کنسروسس هاي غذايي
اطلاعات واحدهای کنسروغيرگوشتي نيم پز شده
اطلاعات واحدهای کنسروسبزيجات
اطلاعات واحدهای کنسروگوجه فرنگي
اطلاعات واحدهای کنسروباقلا
اطلاعات واحدهای کنسروباميه
اطلاعات واحدهای کنسروزيتون
اطلاعات واحدهای کنسروقارچ
اطلاعات واحدهای کنسرو ذرت
اطلاعات واحدهای کنسروميوه
اطلاعات واحدهای انواع کنسروازمواد پخته شده
اطلاعات واحدهای کنسروانواع غذاهاي اماده
اطلاعات واحدهای کنسروسوسيس
اطلاعات واحدهای سالادالويه
اطلاعات واحدهای خوراک اماده سرد
اطلاعات واحدهای ساندويج سرد اماده
اطلاعات واحدهای حفاظت ازفسادميوه جات وسبزيجات بروش اب وشيره گرفتن مرکبات
اطلاعات واحدهای اب پرتغال
اطلاعات واحدهای اب ليموترش
اطلاعات واحدهای اب میوه غیر مرکبات
اطلاعات واحدهای اب انار
اطلاعات واحدهای اب سبزیجات [نباتات]
اطلاعات واحدهای اب گوجه فرنگي
اطلاعات واحدهای ابغوره
اطلاعات واحدهای ابميوه ازکنسانتره
اطلاعات واحدهای کنسانتره آلوئه ورا
اطلاعات واحدهای نکتارميوه جات
اطلاعات واحدهای انواع شيره ميوه جات
اطلاعات واحدهای شيره انگور
اطلاعات واحدهای اب ميوه پايه لبني
اطلاعات واحدهای آبميوه گازدار
اطلاعات واحدهای حفاظت ازفساد ميوه جات وسبزيجات بصورت شربت الات
اطلاعات واحدهای شربت ميوه جات
اطلاعات واحدهای شربت به ليمو
اطلاعات واحدهای شربت سرکه انگجبين
اطلاعات واحدهای شربت آلبالو
اطلاعات واحدهای شربت ميوه به همراه قطعات ميوه
اطلاعات واحدهای توليد انواع کشمش وخرما
اطلاعات واحدهای تصفيه وبسته بندي کشمش
اطلاعات واحدهای توليد کشمش تيزآبي
اطلاعات واحدهای درجه بندي وشستشوي کشمش
اطلاعات واحدهای توليد انواع خرماورطب
اطلاعات واحدهای هسته گيري وبسته بندي
اطلاعات واحدهای درجه بندي وبسته بندي خرما
اطلاعات واحدهای بسته بندي خرما
اطلاعات واحدهای شيره خرما
اطلاعات واحدهای اردازتفاله فيبري وسلولزي خرما
اطلاعات واحدهای پودرخرما
اطلاعات واحدهای شکلات خرما
اطلاعات واحدهای خرماي غني شده
اطلاعات واحدهای پاستوريزه کردن وبسته بندي خرما
اطلاعات واحدهای شهد عسلی خرما [شیره خرمای تصفیه ورنگبری شده ]
اطلاعات واحدهای شیر با شهد عسلی خرما
اطلاعات واحدهای فراورده هاي سيب زميني ومحصولات جانبي
اطلاعات واحدهای پوره سيب زميني
اطلاعات واحدهای پودرسيب زميني
اطلاعات واحدهای اسلايس سيب زميني
اطلاعات واحدهای پفک واسنک سيب زميني
اطلاعات واحدهای خلال سيب زميني
اطلاعات واحدهای سيب زميني خشک
اطلاعات واحدهای چيپس سيب زميني
اطلاعات واحدهای گرانول سيب زميني
اطلاعات واحدهای فراورده هاي سيب زميني ومحصولات جانبي
اطلاعات واحدهای سيب زميني منجمداماده طبخ فرنچ فرايز
اطلاعات واحدهای درجه بندي وبسته بندي ميوه جات وسبزيجات
اطلاعات واحدهای درجه بندي وبسته بندي مرکبات
اطلاعات واحدهای درجه بندي وبسته بندي گل وگياه
اطلاعات واحدهای درجه بندي وبسته بندي سبزيجات
اطلاعات واحدهای درجه بندي وبسته بندي سير
اطلاعات واحدهای درجه بندي وبسته بندي پياز
اطلاعات واحدهای درجه بندي وبسته بندي سيب زميني
اطلاعات واحدهای گوجه فرنگي بسته بندي شده
اطلاعات واحدهای بسته بندی سبزیجات با استفاده از اتمسفر اصلاح شده { MAP }
اطلاعات واحدهای عمل اوري سبزيجات
اطلاعات واحدهای فرآوری وبسته بندی قارچ خوراکی
اطلاعات واحدهای انواع سالادبرپایه سبزیجات ومیوه جات[انواع سالاد فصل ومیوه]
اطلاعات واحدهای پودر قارچ
اطلاعات واحدهای پودرنارگيل
اطلاعات واحدهای غذاهاي اماده ازسبزيجات
اطلاعات واحدهای پودرکتلت
اطلاعات واحدهای سمنو
اطلاعات واحدهای بسته بندي انواع موادغذايي بصورت مايع ابميوه وشربت وشيره
اطلاعات واحدهای بسته بندي مربا
اطلاعات واحدهای خدمات سردخانه اي جهت نگهداري موادغذائي
اطلاعات واحدهای سردخانه بالاي صفر
اطلاعات واحدهای سردخانه زيرصفر
اطلاعات واحدهای سردخانه دومداره
اطلاعات واحدهای خدمات تونل انجماد
اطلاعات واحدهای سردخانه های بالای صفر تحت آتمسفر کنترل شده C.A
اطلاعات واحدهای انواع روغن نباتي وحيواني روغن کشي وتصفيه
اطلاعات واحدهای توليد روغن نباتي جامد
اطلاعات واحدهای روغن نباتي جهت خوراک دام وطيور
اطلاعات واحدهای روغن نباتي خام ازموادنباتي وکنجاله روغن کشي
اطلاعات واحدهای روغن خام پنبه دانه
اطلاعات واحدهای روغن خام تخم افتابگردان
اطلاعات واحدهای روغن خام زيتون
اطلاعات واحدهای روغن خام کنجد
اطلاعات واحدهای روغن خام کرچک
اطلاعات واحدهای روغن خام بادام
اطلاعات واحدهای روغن خام بادام زمینی [کره بادام زمینی ]
اطلاعات واحدهای روغن خام ازکلزا
اطلاعات واحدهای کره پسته
اطلاعات واحدهای روغن نباتي خام ازموادنباتي
اطلاعات واحدهای روغن خام سويا
اطلاعات واحدهای روغن خام ازسبوس
اطلاعات واحدهای بسته بندي روغن خوراکي مايع
اطلاعات واحدهای بسته بندي روغن خوراکي جامد
اطلاعات واحدهای توليد وبسته بندي روغن هاي خاص درکارخانجات صنايع غذايي
اطلاعات واحدهای بسته بندي روغن زيتون
اطلاعات واحدهای کنجاله ازپس مانده هاي حاصل ازتوليد روغن
اطلاعات واحدهای کنجاله پنبه دانه
اطلاعات واحدهای کنجاله افتابگردان
اطلاعات واحدهای کنجاله زيتون
اطلاعات واحدهای کنجاله سويا
اطلاعات واحدهای کنجاله کلزا
اطلاعات واحدهای انواع محصولات ازسوياباستثناي روغن وکنجاله
اطلاعات واحدهای پروتئين ازسويا
اطلاعات واحدهای شيرازسويا
اطلاعات واحدهای پنيرازسويا
اطلاعات واحدهای لستین { از سویایا زرده تخم مرغ}
اطلاعات واحدهای پودرشيرسويا
اطلاعات واحدهای انواع سس ازسويا
اطلاعات واحدهای سويابرگر
اطلاعات واحدهای بسته بندي سويا
اطلاعات واحدهای تصفيه انواع روغن خام نباتي
اطلاعات واحدهای تصفيه روغن پنبه دانه
اطلاعات واحدهای تصفيه روغن افتابگردان
اطلاعات واحدهای تصفيه روغن زيتون
اطلاعات واحدهای تصفيه روغن کنجد
اطلاعات واحدهای تصفيه روغن سويا
اطلاعات واحدهای تصفيه روغن کلزا
اطلاعات واحدهای توليد وبسته بندي روغن سرخ کردني نيمه هيدروژنه
اطلاعات واحدهای روغن مارگارين ومشابه
اطلاعات واحدهای بسته بندي روغن مارگارين
اطلاعات واحدهای روغن حیوانی بر پایه غیرلبنی
اطلاعات واحدهای روغن ماهي
اطلاعات واحدهای روغن استخوان
اطلاعات واحدهای تصفيه روغن ماهي
اطلاعات واحدهای دانه هاي روغني
اطلاعات واحدهای دانه هاي روغني فراوري شده خوراک دام وطيور
اطلاعات واحدهای شيرمايع عمل اوري شده وخامه شيرخوراکي
اطلاعات واحدهای شيرپاستوريزه
اطلاعات واحدهای شيراسترليزه
اطلاعات واحدهای شيرغليظ شده
اطلاعات واحدهای شيرشکلات وکاکائوبدون لاکتوز
اطلاعات واحدهای انواع شيرميوه اي بدون لاکتوز
اطلاعات واحدهای شيرازمخلوط پودرشيرسويا
اطلاعات واحدهای خامه پاستوريزه
اطلاعات واحدهای خامه کاکائوئي
اطلاعات واحدهای خامه استرليزه
اطلاعات واحدهای خامه قنادي
اطلاعات واحدهای خامه عسل
اطلاعات واحدهای سايرمحصولات لبني شيرخشک وپودرخامه
اطلاعات واحدهای شيرخشک
اطلاعات واحدهای پودرخامه
اطلاعات واحدهای قرص شيرباطعم هاي مختلف
اطلاعات واحدهای شيرطعم دار
اطلاعات واحدهای شيرکاکائو
اطلاعات واحدهای شيرشکلات
اطلاعات واحدهای شيرعسلي
اطلاعات واحدهای شيرخرما
اطلاعات واحدهای شيرقهوه
اطلاعات واحدهای بسته بندي شيرخشک
اطلاعات واحدهای فراورده هاي حاصل ازتخميريااسيدي شدن شيروخامه
اطلاعات واحدهای ماست پاستوريزه
اطلاعات واحدهای انواع ماست طعم دار[میوه ای و غیره]
اطلاعات واحدهای ماست خامه دار
اطلاعات واحدهای دوغ بدون گاز
اطلاعات واحدهای دوغ گازدار
اطلاعات واحدهای ماست استرلیزه ساده با ماندگاری بالا
اطلاعات واحدهای ماست استرلیزه طعم با ماندگاری بالا
اطلاعات واحدهای کره وسايرچربيهاوروغنهاي مشتق ازشير
اطلاعات واحدهای کره پاستوريزه توليد
اطلاعات واحدهای کره پاستوریزه تولید وبسته بندی
اطلاعات واحدهای بسته بندي کره پاستوريزه
اطلاعات واحدهای روغن حیوانی مشتق ازشیر
اطلاعات واحدهای پنيرپاستوريزه
اطلاعات واحدهای پنيرسفيدايراني
اطلاعات واحدهای پنير هلندي
اطلاعات واحدهای پنيرطعم دار
اطلاعات واحدهای پنير پيتزا
اطلاعات واحدهای بسته بندي پنير
اطلاعات واحدهای پنير ومشتقات
اطلاعات واحدهای پودرپنير
اطلاعات واحدهای پودرآب پنیر - پودرمخلوط شیر خشک و آب پنیر
اطلاعات واحدهای اب پنير
اطلاعات واحدهای انواع بستنی وبستنی یخی برپایه شیر
اطلاعات واحدهای بستني ساده
اطلاعات واحدهای بستني شکلاتي
اطلاعات واحدهای بستني خامه اي
اطلاعات واحدهای بستني ميوه اي
اطلاعات واحدهای بستني يخي
اطلاعات واحدهای سايرشربتهاي يخ زده حتي داراي کاکائو
اطلاعات واحدهای فرآوره های یخی خوراکی
اطلاعات واحدهای پودر بستني
اطلاعات واحدهای کازئين
اطلاعات واحدهای لاکتوز
اطلاعات واحدهای لاکتولوز
اطلاعات واحدهای محصولات لبني طبقه بندي نشده درجاي ديگر
اطلاعات واحدهای کشک پاستوريزه
اطلاعات واحدهای پروتئين ازشير
اطلاعات واحدهای قره قروت
اطلاعات واحدهای پودرکشک
اطلاعات واحدهای انواع دسر بر پايه لبنيات
اطلاعات واحدهای شير پاستوريزه بسته بندي در ظروف پلاستيکي
اطلاعات واحدهای ماست ازسويا
اطلاعات واحدهای کره ازسويا
اطلاعات واحدهای دوغ ازسويا
اطلاعات واحدهای نوشیدنی میوه ای برپایه لبنیات
اطلاعات واحدهای اردغلات گندم
اطلاعات واحدهای اردگندم نوع والسي
اطلاعات واحدهای اردگندم نوع سمولينا
اطلاعات واحدهای اردگندم نوع چکشي
اطلاعات واحدهای اردگندم سبوس گرفته
اطلاعات واحدهای اردگندم باسبوس
اطلاعات واحدهای اردگندم سفيد
اطلاعات واحدهای ارد سن جوانه گندم
اطلاعات واحدهای اردغني شده باافزودن ويتامين هاواملاح
اطلاعات واحدهای اردغلات بجزگندم
اطلاعات واحدهای ارد جو
اطلاعات واحدهای ارد ذرت
اطلاعات واحدهای ارد برنج
اطلاعات واحدهای خمیر منجمد آماده طبخ نان
اطلاعات واحدهای انواع بلغوروپودروپليت غلات
اطلاعات واحدهای بلغور گندم
اطلاعات واحدهای بلغور ذرت
اطلاعات واحدهای بلغورجو
اطلاعات واحدهای دانه هاي غلات نيمکوب ياپهن شده
اطلاعات واحدهای گندم نيمکوب شده
اطلاعات واحدهای برنج نيمکوب شده
اطلاعات واحدهای برنجکوبي
اطلاعات واحدهای انواع پوستگيري غلات
اطلاعات واحدهای گندم پوست کنده
اطلاعات واحدهای جو پوست کنده
اطلاعات واحدهای برنج سفيدشده
اطلاعات واحدهای ذرت پوست کنده
اطلاعات واحدهای سبوس غلات
اطلاعات واحدهای سبوس گندم
اطلاعات واحدهای سبوس جو
اطلاعات واحدهای سبوس برنج
اطلاعات واحدهای سبوس ذرت
اطلاعات واحدهای خشک کردن وبسته بندي غلات
اطلاعات واحدهای خشک کردن برنج
اطلاعات واحدهای خشک کردن ذرت تر
اطلاعات واحدهای نگهداری ودرجه بندی وبوجاری وسم زنی انواع غلات بدون بسته بند
اطلاعات واحدهای خشک کردن کلزا
اطلاعات واحدهای بسته بندي غلات
اطلاعات واحدهای بسته بندي مواداردي
اطلاعات واحدهای بسته بندي برنج
اطلاعات واحدهای بسته بندي گندم
اطلاعات واحدهای بسته بندي جو
اطلاعات واحدهای بسته بندي ذرت
اطلاعات واحدهای پاستوريزه کردن وبسته بندي غلات
اطلاعات واحدهای خدمات نگهداری غلات [سیلو]
اطلاعات واحدهای سايرانواع پودرگياهي پودر سبزيجات
اطلاعات واحدهای پودر گوجه فرنگي
اطلاعات واحدهای پودر هويج
اطلاعات واحدهای ارد سويا
اطلاعات واحدهای تولید وبسته بندی پودرسیروخمیرسیر
اطلاعات واحدهای پودرپياز
اطلاعات واحدهای توليد وبسته بندي پودرميوه جات
اطلاعات واحدهای پودر ليموعماني
اطلاعات واحدهای بسته بندي پودرميوه جات
اطلاعات واحدهای انواع فراورده های حجیم شده[بر پایه غلات-سیب زمینی و غیره]
اطلاعات واحدهای پفک ذرت
اطلاعات واحدهای برنجک
اطلاعات واحدهای چيپس ذرت
اطلاعات واحدهای ذرت بوداده [پاپ کورن ]
اطلاعات واحدهای اسنک اردي برپايه ارد گندم
اطلاعات واحدهای آجیل دانه ذرت {corn nut}
اطلاعات واحدهای خوراکیهای مخصوص صبحانه برپایه غلات
اطلاعات واحدهای هاني اسمک
اطلاعات واحدهای کورن فلکس
اطلاعات واحدهای جوانه غلات
اطلاعات واحدهای جوانه گندم
اطلاعات واحدهای جوانه جو
اطلاعات واحدهای جوانه ذرت
اطلاعات واحدهای انواع اسنک مغزداربرپايه غلات
اطلاعات واحدهای پودر کيک پزي توليد وبسته بندي
اطلاعات واحدهای پودر سوخاري
اطلاعات واحدهای پودربهبوددهنده نان
اطلاعات واحدهای انواع بهبو د دهنده های آرد کیک وشیرینی
اطلاعات واحدهای پيکينگ پودر
اطلاعات واحدهای توليد و بسته بندي بيکينگ پودر
اطلاعات واحدهای پودر نمک میوه جایگزین بکینگ پودر
اطلاعات واحدهای توليد نشاسته ومحصولات نشاسته اي ذرت وغيره
اطلاعات واحدهای نشاسته ازسايردانه ها
اطلاعات واحدهای نشاسته از گندم
اطلاعات واحدهای نشاسته ازسايرموادگياهي
اطلاعات واحدهای نشاسته ازسيب زميني
اطلاعات واحدهای نشاسته مديفايد
اطلاعات واحدهای بسته بندي نشاسته
اطلاعات واحدهای روغن ذرت
اطلاعات واحدهای تفاله ذرت
اطلاعات واحدهای گلوتن ذرت پروتئين ذرت
اطلاعات واحدهای سایرفراورده های نشاسته [ گلوکز]
اطلاعات واحدهای فروکتوزازنشاسته
اطلاعات واحدهای گلوتن گندم
اطلاعات واحدهای دکستروز
اطلاعات واحدهای شيرين کننده کم کالري شکرطبي
اطلاعات واحدهای فالوده
اطلاعات واحدهای خوراک اماده طيوروغيره
اطلاعات واحدهای دان مرغ
اطلاعات واحدهای مکملهاي غذايي طيور
اطلاعات واحدهای پريمکس
اطلاعات واحدهای خوراک اماده زنبورعسل
اطلاعات واحدهای مکمل غذايي معدني پروتئيني دام وطيور و آبزيان
اطلاعات واحدهای خوراک اماده ابزيان
اطلاعات واحدهای مکملهاي غذائي ابزيان
اطلاعات واحدهای دان آماده طیور به شکل پیلت
اطلاعات واحدهای خوراک اماده دام
اطلاعات واحدهای مکملهاي غذايي دام
اطلاعات واحدهای پودرپليت يونجه
اطلاعات واحدهای پروتئين دامي ازسويا
اطلاعات واحدهای يونجه خشک
اطلاعات واحدهای پودرچربي گياهي
اطلاعات واحدهای پودرکنجاله دانه هاي روغني
اطلاعات واحدهای پودرپوست سخت پسته
اطلاعات واحدهای پروتئين تک سلولي ومکمل غذايي دام
اطلاعات واحدهای توليد غذاي حيوانات غيرازدام وطيور
اطلاعات واحدهای انواع تفاله خشک
اطلاعات واحدهای تفاله خشک نيشکرباگاس
اطلاعات واحدهای تفاله خشک چغندرقند
اطلاعات واحدهای تفاله خشک انواع مرکبات
اطلاعات واحدهای انواع کنسانتره دام-طیور-آبزیان
اطلاعات واحدهای کنسانتره خوراک طيور
اطلاعات واحدهای بسته بندي خوراک دام -طيور-آبزيان
اطلاعات واحدهای انواع محصولات خبازي نان ماشيني
اطلاعات واحدهای نان لواش ماشيني
اطلاعات واحدهای نان بربري ماشيني
اطلاعات واحدهای نان سنگک ماشيني
اطلاعات واحدهای نان خشک ماشيني
اطلاعات واحدهای نان شيريني
اطلاعات واحدهای نان قندي
اطلاعات واحدهای نان کشمش
اطلاعات واحدهای نان شيرمال
اطلاعات واحدهای محصولات ظريف خبازي ازانواع شيريني
اطلاعات واحدهای سايرانواع نان
اطلاعات واحدهای نان صنعتي - نان اروپائي
اطلاعات واحدهای نان فانتزي
اطلاعات واحدهای نان سوخاري
اطلاعات واحدهای نان ساندويچي
اطلاعات واحدهای نان همبرگر
اطلاعات واحدهای نان بستني
اطلاعات واحدهای نان مغزدارپروتئيني
اطلاعات واحدهای نان ازسويا
اطلاعات واحدهای پيراشکي
اطلاعات واحدهای بسته بندي نان
اطلاعات واحدهای انواع کيک وبيسکويت وکلوچه
اطلاعات واحدهای کيک لقمه اي
اطلاعات واحدهای انواع کیک
اطلاعات واحدهای بيسکويت
اطلاعات واحدهای بيسکويت کرمدار
اطلاعات واحدهای بيسکويت کاکائودار
اطلاعات واحدهای بيسکويت شکلاتي
اطلاعات واحدهای بيسکويت سبوس دار
اطلاعات واحدهای ويفر
اطلاعات واحدهای ويفرشکلاتي
اطلاعات واحدهای ويفر ساده
اطلاعات واحدهای شيريني مغزدارويفرخامه اي
اطلاعات واحدهای انواع کراکر
اطلاعات واحدهای کراکر
اطلاعات واحدهای بسته بندي انواع شيريني
اطلاعات واحدهای انواع کلوچه
اطلاعات واحدهای کلوچه ميوه اي
اطلاعات واحدهای کلوچه پسته اي
اطلاعات واحدهای کلوچه گردوئي
اطلاعات واحدهای انواع شيرينيهاي اردي
اطلاعات واحدهای توليد قند وشکر
اطلاعات واحدهای شکرخام ازنيشکر
اطلاعات واحدهای شکر ازچغندرقند
اطلاعات واحدهای بسته بندي شکر
اطلاعات واحدهای پودرشکرقنادي
اطلاعات واحدهای شکر قهوه ای
اطلاعات واحدهای بسته بندی شکر استویا
اطلاعات واحدهای تصفيه شکر
اطلاعات واحدهای انواع قند
اطلاعات واحدهای قندازنيشکر
اطلاعات واحدهای قندازچغندرقند
اطلاعات واحدهای قندازشکر
اطلاعات واحدهای قند کله وحبه ازشکر
اطلاعات واحدهای قندکلوخ وکله ازنيشکر
اطلاعات واحدهای بسته بندي قند
اطلاعات واحدهای قندازشکرباانواع اسانسهاي خوراکي
اطلاعات واحدهای شربت فروکتوزغني شده HFCS
اطلاعات واحدهای قندحبه غني شده
اطلاعات واحدهای پودر قند قنادي
اطلاعات واحدهای قنداينورت مايع
اطلاعات واحدهای شربت غليظ نوشابه
اطلاعات واحدهای قندخرماشکرخرما
اطلاعات واحدهای انواع ملاس نیشکروغیره
اطلاعات واحدهای ملاس چغندرقند
اطلاعات واحدهای انواع کاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات
اطلاعات واحدهای خميرکاکائو
اطلاعات واحدهای پودرکاکائو
اطلاعات واحدهای روغن کاکائو
اطلاعات واحدهای پودرشيرکاکائو
اطلاعات واحدهای بسته بندي کاکائو
اطلاعات واحدهای انواع شکلات مغزدار
اطلاعات واحدهای شکلات کاکائويي
اطلاعات واحدهای شکلات فندق دار
اطلاعات واحدهای شکلات مرکب
اطلاعات واحدهای شکلات فيگور
اطلاعات واحدهای شکلات تيوپي وليواني
اطلاعات واحدهای روکش شکلات
اطلاعات واحدهای تولید بسته بندی پودرنوشیدنی شکلاتی
اطلاعات واحدهای فرآورده کاکائویی پوششی
اطلاعات واحدهای انواع شکلات
اطلاعات واحدهای تافي
اطلاعات واحدهای بن بن
اطلاعات واحدهای ميشکا
اطلاعات واحدهای اسپرید شکلاتی برپایه شیر مخصوص صبحانه{مغزدار وبدون مغز }
اطلاعات واحدهای انواع کارامل
اطلاعات واحدهای شکرکارامليزه
اطلاعات واحدهای سايرشيرينيهاي غيراردي
اطلاعات واحدهای نبات
اطلاعات واحدهای ابنبات
اطلاعات واحدهای نقل ودراژه
اطلاعات واحدهای نقل
اطلاعات واحدهای اسمارتيز
اطلاعات واحدهای قرص نعناع
اطلاعات واحدهای قرص خوشبوکننده دهان
اطلاعات واحدهای غلات فشرده شيرين بايابدون روکش
اطلاعات واحدهای پاستيل وراحت الحلقوم
اطلاعات واحدهای پاستيل
اطلاعات واحدهای پاستيل ميوه
اطلاعات واحدهای راحت الحلقوم
اطلاعات واحدهای گز رژیمی
اطلاعات واحدهای سوهان
اطلاعات واحدهای گز
اطلاعات واحدهای شکر پنير
اطلاعات واحدهای نوقا
اطلاعات واحدهای اريس
اطلاعات واحدهای با سلق
اطلاعات واحدهای حلواارده - حلواشکري
اطلاعات واحدهای بسته بندي شيرينيهاي غيرآردي
اطلاعات واحدهای مسقطي
اطلاعات واحدهای شيرينيهاي غيراردي سنتي
اطلاعات واحدهای ارده
اطلاعات واحدهای خوراک صبحانه بر پایه ارده کنجد
اطلاعات واحدهای پشمک
اطلاعات واحدهای حلوا کنجدي
اطلاعات واحدهای انواع حلوابامغزخشکبار
اطلاعات واحدهای فراورده هاي کنجدي
اطلاعات واحدهای انواع فرآورده های غذایی برپایه ارده
اطلاعات واحدهای شيرينيجات همراه باموادهوادهي شده
اطلاعات واحدهای بستني زمستاني
اطلاعات واحدهای ادامس
اطلاعات واحدهای مواداوليه ادامس
اطلاعات واحدهای بسته بندي ادامس
اطلاعات واحدهای ادامس طبيعي
اطلاعات واحدهای ادامس طبيعي بدون قند
اطلاعات واحدهای انواع محصولات اردي
اطلاعات واحدهای ماکاروني
اطلاعات واحدهای اسپاگتي
اطلاعات واحدهای لازانيا
اطلاعات واحدهای انواع رشته غذايي
اطلاعات واحدهای رشته پلوئي
اطلاعات واحدهای رشته فرنگی ورمیشل
اطلاعات واحدهای رشته اش
اطلاعات واحدهای محصولات خميري
اطلاعات واحدهای خمير پيتزا
اطلاعات واحدهای پاستا
اطلاعات واحدهای خميرپيراشکي
اطلاعات واحدهای فراوري قهوه
اطلاعات واحدهای قهوه سويا
اطلاعات واحدهای کافي ميکس
اطلاعات واحدهای پودرمخلوط شیر وقهوه
اطلاعات واحدهای بسته بندي قهوه
اطلاعات واحدهای بسته بندي قهوه فوري
اطلاعات واحدهای بسته بندی نسکافه وپودر همراه قهوه {کافی میت }
اطلاعات واحدهای چايسازي
اطلاعات واحدهای چاي خشک بسته بندي شده
اطلاعات واحدهای چاي کيسه ايبسته بندي دوگرمي
اطلاعات واحدهای درجه بندي وبسته بندي انواع چاي
اطلاعات واحدهای اسانس چاي
اطلاعات واحدهای گرانول چاي
اطلاعات واحدهای پودرچاي
اطلاعات واحدهای دم نوش گياهي وميوه اي
اطلاعات واحدهای نوشیدنی گیاهی برپایه شیره خرما بدون گاز
اطلاعات واحدهای چاي سبز
اطلاعات واحدهای عصاره هاي گياهي
اطلاعات واحدهای عصاره شيرين بيان
اطلاعات واحدهای انواع نوشیدنی برپایه عصاره های گیاهی
اطلاعات واحدهای عصاره نوشابه هاي غيره الکلي
اطلاعات واحدهای عصاره سياه کولا
اطلاعات واحدهای عصاره بي رنگ
اطلاعات واحدهای عصاره ميوه
اطلاعات واحدهای عصاره پرتغال
اطلاعات واحدهای عصاره مالت
اطلاعات واحدهای پودرعصاره مالت
اطلاعات واحدهای عصاره هاوشيره هاي گوشت-ماهي -سخت پوستان يانرم تنان
اطلاعات واحدهای انواع اسانس وسايرافزودنيهاي موادغذائي اسانس گياهي و....
اطلاعات واحدهای اسانس سبزيجات
اطلاعات واحدهای اسانس زيره
اطلاعات واحدهای اسانس ميوه
اطلاعات واحدهای اسانس ليموترش
اطلاعات واحدهای اسانس پرتغال
اطلاعات واحدهای امولسیون اسانسهای روغنی میوه ای دراب
اطلاعات واحدهای پودر نوشیدنی فوری بر پایه اسانس های خوراکی
اطلاعات واحدهای افزودنیهای موادغذائی
اطلاعات واحدهای رنگ خوراکي
اطلاعات واحدهای توليد وبسته بندي وانيل
اطلاعات واحدهای روغن جداکننده موردمصرف درصنعت نان
اطلاعات واحدهای غذاي مخصوص بيماران
اطلاعات واحدهای مکمل غذائي انسان
اطلاعات واحدهای امولسيون خوراکي
اطلاعات واحدهای امولسيفايردرصنايع غذايي ودارويي
اطلاعات واحدهای انواع بهبود دهنده ها
اطلاعات واحدهای استابلايزر وامولسيفايرممزوج شده
اطلاعات واحدهای روغن پوست انواع مرکبات
اطلاعات واحدهای بسته بندي اسانس
اطلاعات واحدهای انواع کنسانتره میوه بجزکنسانتره مرکبات
اطلاعات واحدهای کنسانتره سيب
اطلاعات واحدهای کنسانتره انگور
اطلاعات واحدهای کنسانتره انار
اطلاعات واحدهای کنسانتره مخلوط ميوه جات
اطلاعات واحدهای کنسانتره مرکبات
اطلاعات واحدهای کنسانتره ليموترش
اطلاعات واحدهای کنسانتره بجزکنسانتره میوه
اطلاعات واحدهای کنسانتره زرشک
اطلاعات واحدهای کنسانتره پوره ميوه جات
اطلاعات واحدهای بسته بندي کنسانتره ميوه
اطلاعات واحدهای انواع پکتین ازپوست میوه جات
اطلاعات واحدهای پکتين ازتفاله چغندر
اطلاعات واحدهای انواع اروماي مرکبات
اطلاعات واحدهای اروماي پرتغال
اطلاعات واحدهای اروماي ليموترش
اطلاعات واحدهای انواع رب گوجه فرنگي
اطلاعات واحدهای رب گوجه فرنگي دربسته بندي اسپتيک
اطلاعات واحدهای بسته بندي رب گوجه فرنگي
اطلاعات واحدهای رب بجز رب گوجه فرنگی
اطلاعات واحدهای رب انار
اطلاعات واحدهای رب خرما
اطلاعات واحدهای تخم طيوروسايرحيوانات تخم مرغ
اطلاعات واحدهای تخم مرغ مايع
اطلاعات واحدهای پودرکامل تخم مرغ
اطلاعات واحدهای پودرسفيده تخم مرغ
اطلاعات واحدهای پودرزرده تخم مرغ
اطلاعات واحدهای بسته بندي تخم مرغ
اطلاعات واحدهای پودرپوست تخم مرغ
اطلاعات واحدهای تخم مرغ پخته رنگ شده
اطلاعات واحدهای انواع مايع پاستوريزه تخم مرغ
اطلاعات واحدهای غذاي کودک
اطلاعات واحدهای غذاي کودک برپايه ميوه جات
اطلاعات واحدهای انواع اجیل [اجیل پزی ]
اطلاعات واحدهای توليد وبسته بندي آجيل
اطلاعات واحدهای توليد وبسته بندي انواع تخمه آجيل
اطلاعات واحدهای بسته بندي تخمه افتابگردان
اطلاعات واحدهای توليد وبسته بندي انواع بادام
اطلاعات واحدهای پوستگيري بادام
اطلاعات واحدهای بسته بندي بادام
اطلاعات واحدهای شيرين کردن بادام
اطلاعات واحدهای پوست گيري وبسته بندي بادام
اطلاعات واحدهای پودرپوست بادام
اطلاعات واحدهای توليد وبسته بندي فندق
اطلاعات واحدهای پوستگيري فندق
اطلاعات واحدهای توليد وبسته بندي گردو
اطلاعات واحدهای پوستگيري گردو
اطلاعات واحدهای پودرپوست خشک گردو
اطلاعات واحدهای فراوري وبسته بندي پسته
اطلاعات واحدهای پسته پاک کني
اطلاعات واحدهای بسته بندي پسته
اطلاعات واحدهای درجه بندي پسته
اطلاعات واحدهای خندان کردن پسته
اطلاعات واحدهای پوستگيري پسته
اطلاعات واحدهای خشک کردن پسته
اطلاعات واحدهای پودرپسته
اطلاعات واحدهای خلال پسته
اطلاعات واحدهای برشته کردن پسته
اطلاعات واحدهای بسته بندي خشکبار
اطلاعات واحدهای پودرکردن وبسته بندي ميوه هاي آجيلي
اطلاعات واحدهای انواع خشکبارروکش شده
اطلاعات واحدهای بودادن انواع خشکبار
اطلاعات واحدهای تهيه قاوت وبسته بندي
اطلاعات واحدهای پاستوريزه کردن وبسته بندي خشکبار
اطلاعات واحدهای خلال انواع خشکبار
اطلاعات واحدهای پوست گيري-بوجاري-خشک کردن ونگهداري دانه هاي روغني
اطلاعات واحدهای ذرت اماده طبخ بسته بندي شده
اطلاعات واحدهای شستشووپوستگيري وبسته بندي کنجد خام
اطلاعات واحدهای بسته بندي بذر
اطلاعات واحدهای عسل مصنوعي
اطلاعات واحدهای موم کندوي زنبورعسل
اطلاعات واحدهای عسل طبيعي
اطلاعات واحدهای جداسازي عسل ازموم
اطلاعات واحدهای عسل بسته بندي شده
اطلاعات واحدهای پودرعسل
اطلاعات واحدهای عسل مخلوط باانواع ميوه ها-سبزيجات وگياهان
اطلاعات واحدهای انواع دسر
اطلاعات واحدهای پودينگ
اطلاعات واحدهای کرم کارامل
اطلاعات واحدهای پودردسر
اطلاعات واحدهای انواع پودرهای فشرده شده حاوی عصاره[گوشت-مرغ وسبزیجات]-انواع سوپ وآش[آماده ونیمه آماده]
اطلاعات واحدهای اش اماده
اطلاعات واحدهای غذاي اماده ازغيرسبزيجات
اطلاعات واحدهای نودل نوعي رشته ماکاروني اماده طبخ
اطلاعات واحدهای غذای آماده ونیمه آماده غیرگوشتی
اطلاعات واحدهای برگرگياهي
اطلاعات واحدهای غذاهای اماده ونیمه اماده برپایه انواع گوشت
اطلاعات واحدهای مرغ سوخاری
اطلاعات واحدهای افزودنيهاي غذائي ادويه جات
اطلاعات واحدهای درجه بندي وبسته بندي ادويه جات
اطلاعات واحدهای درجه بندي وبسته بندي زيره
اطلاعات واحدهای پاستوريزه کردن وبسته بندي ادويه جات
اطلاعات واحدهای پودرادويه جات
اطلاعات واحدهای زعفران
اطلاعات واحدهای درجه بندي وبسته بندي زعفران
اطلاعات واحدهای قرص زعفران
اطلاعات واحدهای اسپري زعفران
اطلاعات واحدهای پودرزعفران
اطلاعات واحدهای انواع سس هاي غذايي
اطلاعات واحدهای سس مايونز
اطلاعات واحدهای سس گوجه فرنگي
اطلاعات واحدهای سس سالاد
اطلاعات واحدهای سس فلفل
اطلاعات واحدهای سس زرشک
اطلاعات واحدهای انواع سس ميوه جات
اطلاعات واحدهای انواع چاشني غذاوسالاد
اطلاعات واحدهای خردل
اطلاعات واحدهای انواع سرکه
اطلاعات واحدهای سرکه خوراکي
اطلاعات واحدهای سرکه سيب
اطلاعات واحدهای سرکه صنعتي
اطلاعات واحدهای سرکه خرما
اطلاعات واحدهای بسته بندي سرکه
اطلاعات واحدهای خمیرمایه
اطلاعات واحدهای مايه پنير
اطلاعات واحدهای بسته بندي خميرترش
اطلاعات واحدهای بسته بندي مايه پنير
اطلاعات واحدهای نمک طعام تصفیه شده
اطلاعات واحدهای نمک طعام ساده تصفیه شده
اطلاعات واحدهای نمک طعام يددار تصفيه شده
اطلاعات واحدهای نمک طعام يد دارشستشو شده
اطلاعات واحدهای نمک طعام تصفيه نشده
اطلاعات واحدهای نمک ساده تصفيه نشده
اطلاعات واحدهای نمک طعام يددار تصفيه نشده
اطلاعات واحدهای نمک طعام باسايرترکيبات
اطلاعات واحدهای بسته بندي نمک
اطلاعات واحدهای نمک صنعتي غيرخوراکي
اطلاعات واحدهای يخ
اطلاعات واحدهای يخ بسته بندي شده ICE PACK
اطلاعات واحدهای محصولات طبقه بندي نشده درجاي ديگر حبوبات
اطلاعات واحدهای پاک کردن وبسته بندي حبوبات
اطلاعات واحدهای پوست کني حبوبات
اطلاعات واحدهای لپه کردن حبوبات
اطلاعات واحدهای بلغورکردن حبوبات
اطلاعات واحدهای ارد نخود
اطلاعات واحدهای درجه بندي حبوبات
اطلاعات واحدهای پاک کردن ودرجه بندي انواع حبوبات وبدون بسته بندي
اطلاعات واحدهای پاستوريزه کردن وبسته بندي حبوبات
اطلاعات واحدهای بسته بندي موادغذائي براي هواپيما
اطلاعات واحدهای سايرمحصولات ازسويا
اطلاعات واحدهای انواع الکل اتيليک ازمواد تخميرشده
اطلاعات واحدهای بسته بندي الکل طبي
اطلاعات واحدهای الکل اتيليک ازملاس چغندرقند
اطلاعات واحدهای الکل اتيليک ازملاس نيشکر
اطلاعات واحدهای الکل اتيليک ازخرما
اطلاعات واحدهای الکل اتيليک ازگندم
اطلاعات واحدهای الکل مطلق
اطلاعات واحدهای الکل طبی
اطلاعات واحدهای انواع مالت و ماءالشعير
اطلاعات واحدهای ماء الشعيرگازدار
اطلاعات واحدهای مالت
اطلاعات واحدهای نوشابه هاي غيرالکلي
اطلاعات واحدهای نوشابه براساس اسانسهاي طبيعي رژيمي
اطلاعات واحدهای نوشابه ميوه اي
اطلاعات واحدهای نوشابه ازآب پنير
اطلاعات واحدهای نوشابه بدون گاز برپايه طعم هاي طبيعي گياهي عرقيات
اطلاعات واحدهای نوشابه گازداربرپايه عرقيات گياهي
اطلاعات واحدهای نوشابه هاي ويتامينه
اطلاعات واحدهای چاي سردice tea
اطلاعات واحدهای اب معدني
اطلاعات واحدهای اب معدني طعم دار
اطلاعات واحدهای پودرنوشابه
اطلاعات واحدهای بسته بندي پودرنوشابه
اطلاعات واحدهای بسته بندي اب اشاميدني ونوشابه
اطلاعات واحدهای شيرين کردن وتصفيه وبسته بندي اب اشاميدني
اطلاعات واحدهای آب گازدار
اطلاعات واحدهای آب آشاميدني با مواد افزودني اسانس -ويتامين وغيره
 

ارسال از طریق ایمیل ظرف 2 ساعت و یا پست پیشتاز

قیمت نقدی با 20 % تخفیف : 350.000 ریال

   

 

ارسال از طریق پست، تحوبل در محل در 5 تا 7 روز کاری

قیمت پستی : 450.000 ریال

تعداد شماره موبایل: 3100     فرمت : اکسل

تعداد رکورد: 11600 فعال و 2500 غیرفعال

 

 

 
   صفحه اول | تماس با سوریاس | راهنمای خرید نقدی | راهنمای خرید پستی | محصولات

  Copyright © 2012 SorYas.com. All Rights Reserved. Terms of Use      SMS Box : 09362478946  Mob