صفحه اول | تماس با سوریاس | راهنمای خرید | محصولات

 

 

 
صفحه اول > اطلاعات تولیدکنندگان صنایع شیمیایی کشور

 

عنوان اطلاعات :

اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع سولفورهاي معدني کشور

 
تعداد رکورد :

20

تعداد شماره موبایل :

11

  تاریخ ثبت آخرین رکورد :  
صحت اطلاعات : حداقل 70%  
  عناوین بخش های موجود :

ااطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع سولفورهاي معدني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سولفور باريم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سولفورسديم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سولفوركربن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سولفوركلسيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سولفورمس

 

عنوان اطلاعات :

اطلاعات واحدهای تولیدکننده فسفات و سايرتركيبات فسفاته معدني کشور

 
تعداد رکورد :

140

تعداد شماره موبایل :

43

  تاریخ ثبت آخرین رکورد :

 
صحت اطلاعات :

حداقل 70%

 
  عناوین بخش های موجود :

 اطلاعات واحدهای تولیدکننده فسفات و سايرتركيبات فسفاته معدني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فسفات آهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فسفات روي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بي فسفات كلسيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تري سديم فسفات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دي كلسيم فسفات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سديم تري پلي فسفات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دي متيل دي كلرووينيل فسفات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سديم هگزامتافسفات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فسفات كلسيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فسفاتهاوسايرتركيبات فسفاته
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دي فسفات سديم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فسفات منگنز
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فسفات پتاسيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كوربيوفسفات طلائي روي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده منوكلسيم فسفات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده منو سديم فسفات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تري كلسيم فسفات

 

عنوان اطلاعات :

اطلاعات واحدهای تولیدکننده  كربناتها و بي كربناتها کشور

 
تعداد رکورد :

52

تعداد شماره موبایل :

14

  تاریخ ثبت آخرین رکورد :

 
صحت اطلاعات :

حداقل 70%

 
  عناوین بخش های موجود :

 اطلاعات واحدهای تولیدکننده كربناتها و بي كربناتها
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بي كربنات سديم (جوش شيرين)
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كربنات كلسيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كربنات بازيك نيكل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كربنات باريم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كربنات پتاسيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كربنات سديم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كربنات منيزيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بسته بندي جوش شيرين
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كربنات روي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كربنات استرانسيوم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بيكربنات روي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كربنات مس
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كربورهاي معدني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كربور سيليس
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كربور كلسيم

 

عنوان اطلاعات :

اطلاعات واحدهای تولیدکننده كودهاي پرمصرف کشور

 
تعداد رکورد :

247

تعداد شماره موبایل :

66

  تاریخ ثبت آخرین رکورد :

 
صحت اطلاعات :

حداقل 70%

 
  عناوین بخش های موجود :

اطلاعات واحدهای تولیدکننده كودهاي پرمصرف
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كودهاي ازته
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اوره
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كوداوره با پوشش گوگردي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كودهاي فسفاته
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سوپرفسفات ساده
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سوپرفسفات تريپل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كودفسفاته ميكروبي ميكروزول
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كودمركب ميكروزول
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كودهاي پتاس
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سولفات پتاسيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كودهاي ماكروالمنت

 

عنوان اطلاعات :

اطلاعات واحدهای تولیدکننده استاراتها و سيانورها ي معدني کشور 

 
تعداد رکورد :

13

تعداد شماره موبایل :

4

  تاریخ ثبت آخرین رکورد :

 
صحت اطلاعات :

حداقل 70%

 
  عناوین بخش های موجود :

اطلاعات واحدهای تولیدکننده  استاراتها و سيانورها ي معدني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع استاراتهاي معدني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده استارات روي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده استارات كلسيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده استارات منيزيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده استارات سديم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده استارات الومينيوم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع سيانورمعدني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيانور سديم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيانور پتاسيم

 

عنوان اطلاعات :

اطلاعات واحدهای تولیدکننده كلراتها و كلرورها و كلريتها و هيپوكلريتها و اكتواتها و براتها و موليبدات کشور

 
تعداد رکورد :

154

تعداد شماره موبایل :

72

  تاریخ ثبت آخرین رکورد :

 
صحت اطلاعات :

حداقل 70%

 
  عناوین بخش های موجود :

اطلاعات واحدهای تولیدکننده كلراتها و كلرورها و كلريتها و هيپوكلريتها و اكتواتها و براتها و موليبدات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كلراتهاي معدني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كلرات آهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كلرات پتاسيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع كلرورهاي معدني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كلرور سديم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كلر ور مس
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كلرور روي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كلرور فريك
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كلر وركلسيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كلرور منيزيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كلرور نيكل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پلي الومينيوم كلرايد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كلرورمنگنز
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كلريدهاي معدني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پتاسيم كلرايد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده الومينيوم كلرايد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كلريداهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كلرورقلع
اطلاعات واحدهای تولیدکننده كلرورباريم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع هيپوكلريت معدني
اطلاعات واحدهای تولیدکننده هيپوكلريت سديم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پركلرين- هيپوكلريت كلسيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع خشك كنها
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اكتوات سرب
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اكتوات كلسيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اكتوات منگنز
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اكتوات اهن
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اكتوات روي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اكتوات زيركونيوم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده براتها
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پربرات سديم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده برات سديم ( براكس )
اطلاعات واحدهای تولیدکننده موليبداتها
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سديم موليبدات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده امونيوم موليبدات

 

عنوان اطلاعات :

اطلاعات واحدهای تولیدکننده انواع سيليكات کشور 

 
تعداد رکورد :

65

تعداد شماره موبایل :

21

  تاریخ ثبت آخرین رکورد :

 
صحت اطلاعات :

حداقل 70%

 
  عناوین بخش های موجود :

اطلاعات واحدهای تولیدکننده  انواع سيليكات (معدني)
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيليكات آلومينيوم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيليكات سديم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيليكات پتاسيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيليكات منيزيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيليكات كلسيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سيليكات زيركونيوم

 

عنوان اطلاعات :

اطلاعات واحدهای بسته بندي موادشيميائي به صورت مايع کشور

 
تعداد رکورد :

50

تعداد شماره موبایل :

19

  تاریخ ثبت آخرین رکورد :

 
صحت اطلاعات :

حداقل 70%

 
  عناوین بخش های موجود :

اطلاعات واحدهای بسته بندی موادشيميائي به صورت مايع
اطلاعات واحدهای بسته بندی استن
اطلاعات واحدهای بسته بندی لاك غلط گيري
اطلاعات واحدهای بسته بندی كلر
اطلاعات واحدهای بسته بندی جوهر
اطلاعات واحدهای بسته بندی چسب كاغذ
اطلاعات واحدهای بسته بندی متانول
اطلاعات واحدهای بسته بندی موادشيميائي به صورت پودر

 

عنوان اطلاعات :

اطلاعات  واحدهای تولیدکننده الكلهاي الي به جزالكل اتيليك کشور

 
تعداد رکورد :

56

تعداد شماره موبایل :

11

  تاریخ ثبت آخرین رکورد :

 
صحت اطلاعات :

حداقل 70%

 
  عناوین بخش های موجود :

اطلاعات واحدهای تولیدکننده  الكلهاي الي به جزالكل اتيليك
اطلاعات واحدهای تولیدکننده منوالكلها
اطلاعات واحدهای تولیدکننده الكل صنعتي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده الكل بوتيليك(بوتانل)
اطلاعات واحدهای تولیدکننده الكل متيليك (متانول)
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ايزوپروپانول (ايزوپروپيل الكل)
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پروپانول
اطلاعات واحدهای تولیدکننده ايزوبوتانل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لورآميد ميپا( لوريک ايزوپروپانل آميد)
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دي اولها
اطلاعات واحدهای تولیدکننده منواتيلن گلايكول
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دي اتيلن گلايكول
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تري اتيلن گلايكول
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بوتيل گليكول
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پروپيلن گلايكول
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پلي اولها
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پنتااريتريتول
اطلاعات واحدهای تولیدکننده الكلهاي حلقوي ومشتقات ان
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بنزيل الكل
اطلاعات واحدهای تولیدکننده الكل اتوكسيله

 

عنوان اطلاعات :

اطلاعات واحدهای تولیدکننده اسيدهاي منوكربوكسيليك اشباع شده ومشتقات ان در کشور

 
تعداد رکورد :

118

تعداد شماره موبایل :

18

  تاریخ ثبت آخرین رکورد :

 
صحت اطلاعات :

حداقل 70%

 
  عناوین بخش های موجود :

 اطلاعات واحدهای تولیدکننده  اسيدهاي منوكربوكسيليك اشباع شده ومشتقات ان
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اسيد فرميك
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اسيداستيك
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اسيداستاريك
اطلاعات واحدهای تولیدکننده منوكلرواستيك اسيد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده استات منگنز
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تري اتيلن گليكول فرميات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده تري اتيلن گليكول منواستات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انيدريداستيك
اطلاعات واحدهای تولیدکننده استات امونيوم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده متيل استات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اتيل استات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بوتيل استات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فرميات سديم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سديم استات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بوتيل استارات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پروپيل استات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اتيلن گليكول دي استارات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اتيلن گليكول منواستارات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بنزيل استات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده فرمياتها
اطلاعات واحدهای تولیدکننده استات كلسيم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دي استات سديم
اطلاعات واحدهای تولیدکننده استرگليسيريد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده گليسيرين منواستارات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده گليسيرين دي استارات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سوربيتول منواستارات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سوربيتول دي استارات

 

عنوان اطلاعات :

اطلاعات واحدهای تولیدکننده اسيدهاي پلي كربوكسيليك ومشتقات ان کشور

 
تعداد رکورد :

46

تعداد شماره موبایل :

10

  تاریخ ثبت آخرین رکورد :

 
صحت اطلاعات :

حداقل 70%

 
  عناوین بخش های موجود :

اطلاعات واحدهای تولیدکننده اسيدهاي پلي كربوكسيليك ومشتقات ان
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اسيدفوماريك
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اسيداگزاليك
اطلاعات واحدهای تولیدکننده اسيدترفتاليك
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دي متيل فتالات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دي متيل ترفتالات (DMT)
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دي اكتيل فتالات (DOP)
اطلاعات واحدهای تولیدکننده انيدريد فتاليك
اطلاعات واحدهای تولیدکننده بوتيل بنزيل فتالات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پروپيل بوتيل فتاليك اسيد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده منواسترسولفوسوكسينيك اسيد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دي بوتيل فتالات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سولفوسوكسينات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دي الكيل سوكسينات (ماده جمع كننده فسفرازآپاتيت )
اطلاعات واحدهای تولیدکننده روغن دي ايزوبوتيل فتالات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده روغن دي اكتيل اديپات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده روغن دي بوتيل فتالات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده پلي بوتيلن ترفتالات

c

عنوان اطلاعات :

اطلاعات واحدهای تولیدکننده موادشيميائي موردمصرف درصنعت نفت و گاز و پتروشيمي کشور

 
تعداد رکورد :

16

تعداد شماره موبایل :

6

  تاریخ ثبت آخرین رکورد :

 
صحت اطلاعات :

حداقل 70%

 
  عناوین بخش های موجود :

اطلاعات واحدهای تولیدکننده موادشيميائي موردمصرف درصنعت نفت وگازوپتروشيمي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سديم لوريل سارکوزينات
اطلاعات واحدهای تولیدکننده آلکيل دي متيل آمين اکسايد
اطلاعات واحدهای تولیدکننده نمک اسيد لوريک
اطلاعات واحدهای تولیدکننده باكتريهاي موردمصرف درصنايع نفت
اطلاعات واحدهای تولیدکننده سديم تولوئن سولفونات (STS)
اطلاعات واحدهای تولیدکننده لوريل دي متيل بتائين
اطلاعات واحدهای تولیدکننده هيدروكربنهاي آسيكليك سولفونه
اطلاعات واحدهای تولیدکننده دواتيل هگزانول
اطلاعات واحدهای تولیدکننده زئوليت سنتزي
اطلاعات واحدهای تولیدکننده مواد تليق شكن درصنايع نفت

 

 

 
 
   صفحه اول | تماس با سوریاس | راهنمای خرید | محصولات

  Copyright © SorYas.com. All Rights Reserved. Terms of Use